Czego uczymy się w lutym w grupie pięciolatków i sześciolatków?

Tematy kompleksowe:

 1. W krainie muzyki
 2. Wśród malarzy i rzeźbiarzy
 3. W teatrze
 4. Mali artyści to my!

Umiejętności dziecka zdobywane w lutym:

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, zabawach ruchowych,
 • tworzy różne projekty plastyczne z wykorzystaniem własnej wyobraźni, pomysłowości, inwencji twórczej,
 • doskonali sprawność grafomotoryczną,
 • dba o poprawną wymowę głosek, prawidłowo rozpoznaje wyrazy zawierające głoskę „r”, „s” „z” wybiera literę „r”, „s”, „z” spośród innych liter, odpowiada na pytania dotyczące tekstu, wnioskuje na podstawie jego treści, dokonuje analizy słuchowej wyrazu, wskazuje obrazek, którego nazwa ma określoną liczbę sylab lub głosek,
 • wyraża emocje związane z muzyką za pomocą barw i gestów,
 • koduje i dekoduje informacje w formie symbolicznego zapisu,
 • wyjaśnia, co oznaczają pojęcia: „muzyka klasyczna” i „muzyka rozrywkowa”
 • wyjaśnia, co to jest galeria sztuki i dzieło sztuki, dokonuje swobodnej interpretacji obrazu w stylu kubizmu zgodnie z własną wyobraźnią i pomysłowością,
 • porównuje obrazy i określa różnice, wskazuje obrazy określonego gatunku,
 • dzieli się wrażeniami i uczuciami, jakie wywołują w nim dzieła sztuki,
 • opowiada zdarzenia przekazane za pomocą ilustracji, zachowując logiczny przyczynowo-skutkowy porządek,
 • tworzy i prezentuje inscenizowane scenki z wykorzystaniem rekwizytów-kukiełek,
 • komponuje układ kolorów na paletach malarskich, rozmieszczając je każdorazowo w innym układzie,
 • realizuje zabawy muzyczno-rytmiczne z wykorzystaniem przedmiotów, dostrzega zmiany charakteru muzyki, rozwija poczucie rytmu, śpiewa piosenkę,
 • eksperymentuje z kolorami – miesza dowolnie farby w poszukiwaniu nowych ciekawych odcieni,
 • przelicza obiekty wybranej kategorii, dodaje wskazane obiekty i wyznacza ich sumę, rozwiązuje proste zadania z treścią, porównuje liczby i określa, która jest większa, mniejsza lub czy są równe ,
 • maluje obraz palcami, ukazując swoje emocje, wiedzę i doświadczenia z minionego tygodnia,
 • wyraża swoje emocje podczas tworzenia i oglądania sztuki,
 • swobodnie wypowiada się na temat teatru, poszerza słownictwo związane z teatrem o pojęcia „garderoba”, „rekwizytornia”, „scena”, „widownia” itp
 • współtworzy kącik teatralny, dbając o jego wyposażenie,
 • tworzy własne zakończenia bajek i opowiadań, potrafi je odzwierciedlić w formie werbalnej i plastycznej,
 • czyta proste napisy, czyta tekst ze zrozumieniem,
 • zna zasady właściwego zachowania się w teatrze,
 • wciela się w role podczas zabaw teatralnych, wykonuje prace plastyczno-techniczne,
 • nazywa zawody związane z teatrem,
 • dopasowuje do zawodu jego narzędzia pracy, dopasowuje rekwizyty do danej postaci,
 • zna zasady bezpiecznego korzystania z nożyczek, sprawnie posługuje się nimi, wycina po liniach prostych, łamanych, falistych, kolistych, ustawiając nożyczki pod odpowiednim kątem do powierzchni papieru,
 • naśladuje miny wyrażające różne emocje: radość, smutek, znudzenie, złość,
 • tworzy efekty dźwiękowe z użyciem głosu i innych przedmiotów, śpiewa piosenkę,
 • rozwiązuje proste działania matematyczne z użyciem cyfr i znaków: „–„ , „+”, „=”, dodaje i odejmuje w zakresie liczby 10,
 • zna symbol teatru – maski teatralne, rozwiązuje zadania quizu wiedzy o teatrze,
 • rozwiązuje zagadki słowne, opowiada o swojej pracy, tworzy śmieszne historyjki,
 • ocenia postępowanie bohaterów opowiadania, którzy prezentują postawy właściwe i naganne, zdaje sobie sprawę z konsekwencji zachowań,
 • sprawnie liczy, dodaje i odejmuje w zakresie 1–10, rozwiązuje proste działania matematyczne z użyciem znaków „+”, „‒”, „=”, liczy usłyszane dźwięki,
 • tworzy kolory pochodne od barw podstawowych, miesza kolory, nazywa odcienie danego koloru, określa stopień nasycenia barwy,
 • ogląda spektakl baletowy „Dziadek do orzechów”, dzieli się wrażeniami po projekcji, słucha utworów literackich,
 • zna zawody artystyczne związane z ruchem,
 • rozwiązuje zagadki pantomimiczne, odczytuje intencje przekazane ruchem ciała,
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie 10, dodaje i odejmuje, rozwiązuje proste działania matematyczne, zapisuje liczby 1–10 za pomocą cyfr i figur liczbowych,
 • wyraża zadowolenie z osiągnięć swoich i koleżanek/kolegów, chwali siebie za określone prace, efekty działań, zachowania.

Czego uczymy się w lutym w grupie czterolatków?

Tematy kompleksowe

 1. W krainie muzyki
 2. Wśród malarzy i rzeźbiarzy
 3. W teatrze
 4. Mali artyści to my!

Umiejętności dziecka zdobywane w lutym:

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych, zabawach ruchowych,
 • tworzy różne projekty plastyczne z wykorzystaniem własnej wyobraźni, pomysłowości, inwencji twórczej,
 • precyzyjnie wycina po wytyczonym śladzie,
 • doskonali sprawność grafomotoryczną,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,
 • wyraża emocje związane z muzyką za pomocą barw i gestów,
 • tworzy kolory pochodne od barw podstawowych, miesza kolory, nazywa odcienie danego koloru, określa stopień nasycenia barwy,
 • maluje obraz palcami, ukazując swoje emocje, wiedzę i doświadczenia z minionego tygodnia,
 • bierze aktywny udział w urządzaniu przedszkolnej galerii dzieł,
 • wypełnia powierzone obowiązki, współpracuje w grupie, aby osiągnąć wspólny cel,
 • naśladuje miny wyrażające różne emocje: radość, smutek, znudzenie, złość,
 • tworzy efekty dźwiękowe z użyciem głosu i innych przedmiotów, śpiewa piosenkę,
 • rozwiązuje zagadki pantomimiczne, odczytuje intencje przekazane ruchem ciała,
 • wyraża zadowolenie z osiągnięć swoich i koleżanek/kolegów, chwali siebie za określone prace, efekty działań, zachowania,
 • wypełnia powierzone obowiązki, współpracuje w grupie, aby osiągnąć wspólny cel,
 • rozpoznaje i nazywa odgłosy z otoczenia oraz dźwięki instrumentów, śpiewa piosenkę,
 • ogląda spektakl baletowy „Dziadek do orzechów”, dzieli się wrażeniami po projekcji, słucha utworów literackich,
 • zna zawody artystyczne związane z ruchem,
 • posługuje się liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie 5