Czego uczymy się w styczniu  w grupie IV pięciolatków, sześciolatków?

 

Tydzień 1: Nowy Rok, mija czas!

Tydzień 2: Zimowa olimpiada przedszkolaka

Tydzień 3: Z pamiętnika Babci i Dziadka

Tydzień 4: Lodowa kraina

Umiejętności dziecka zdobywane w styczniu:

 • Zna liczbę 0 i wie, kiedy ją zastosować , podejmuje próby pisania cyfry 0.
 • Rozpoznaje cyfry jako znak graficzny liczb od 0 do 9, zna zapis graficzny liczby 9.
 • Umie określić miejsce cyfry w szeregu w ustawieniu wzrastającym, a także cyfrę poprzednią
  i następną.
 • Porównuje liczby z użyciem znaków: „<”, „>”, „=”
 • Odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie.
 • Klasyfikuje przedmioty.
 • Rozpoznaje i nazywa małe i wielkie litery: b, B, c, C, n, N, p, P, potrafi odwzorowywać ich kształty.
 • Wysłuchuje głoski: b, c, n, p w wyrazach.
 • Tworzy i przekształca wyrazy poprzez wstawianie różnych liter w puste miejsc.a
 • Układa i odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter.
 • Kreśli wybrane litery.
 • Odwzorowuje wzory graficzne, mieszcząc się między dwiema wyznaczonymi liniami.
 • Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące
  się w otoczeniu.
 • Rozwija spostrzegawczość.
 • Uczy się budować dłuższe wypowiedzi poprawne pod względem logicznym i gramatycznym.
 • Wie, co to jest karnawał i jakie zwyczaje są z nim związane.
 • Posługuje się nazwami dni tygodnia, miesięcy i pór roku.
 • Stosuje pojęcia dotyczące następstwa czasu, np.: wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem.
 • Uczy się odczytywać pełne godziny na zegarze.
 • Wymienia nazwy zawodów, które wykonują osoby z najbliższego otoczenia, zegarmistrz.
 • Zna nazwy wybranych sportów zimowych.
 • Rywalizuje z innymi w czasie zawodów sportowych, uczy się przyjmować przegraną jako element współzawodnictwa
 • Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru.
 • Porusza się przy muzyce i do muzyki.
 • Uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych.
 • Dokonuje ukierunkowanych obserwacji podczas wykonywania doświadczeń i eksperymentów.
 • Formułuje wnioski i określa zmiany, jakie wystąpiły w wyniku doświadczeń.
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw.
 • Współdziała z dziećmi w zabawie.
 • Odczuwa swoją przynależność do rodziny.
 • Kształtuje uczucie przywiązania i szacunku do babci i dziadka.
 • Wyraża swoje rozumienie świata za pomocą impresji plastycznych.